I am a normal woman without any special needs. I always wanted a loving man and a family, but during my life I realized, it’s not that easy. One moment you think, you love someone and in another moment you see someone attractive and all your thoughts about immortal love are gone.

At the beginning there was a man, who made me laugh and was also my best friend. We were dating a couple of months and when I saw, that all my friends were happily married, I came to a decision it’s time for us too. I can’t tell, I loved him, but we were really happy and did it. What a mistake.

I realized that later. I met another guy and immediately fell in love with him. It was hard time for me, because I didn’t want to cheat, but I had to. One year later, my first marriage was over.

I wasn’t sad, because I knew, it couldn’t work and because I had new love. The second marriage in my life came when I was 27. I was really happy and thought, it could last forever. Another mistake.

We were married more than ten years, but also in that time, I cheated on him several times. The reason was simple, our sexual appetites were completely different. He thought the sex isn’t so important, but I wanted it more often.

It’s not like I would have sex with anyone, I need also feel something for the man. I tried also dating sites, but that’s not for me.

I learnt a lot from my experience, so now I know, when I’m in a relationship and have cheating thoughts, something is not right.

Slovíčka

special needs – zvláštní potřeby
during – během
immortal – nesmrtelný
couple – několik, pár
decision – rozhodnutí
mistake – chyba
immediately – okamžitě
cheat – podvádět
last – trvat
different – odlišný
experience – zkušenosti
relationship – vztah

Překlad

Jsem normální žena bez zvláštních potřeb. Vždy jsem chtěla milujícího muže a rodinu, ale během mého života jsem si uvědomila, že to není tak jednoduché. V jednu chvíli si myslíte, že někoho milujete a v další chvíli spatříte někoho atraktivního a všechny vaše myšlenky o nehynoucí lásce jsou pryč.

Na začátku byl muž, který mě dokázal rozesmát a zároveň byl mým nejlepším přítelem. Chodili jsme spolu několik měsíců, a když jsem viděla, že všichni mí kamarádi byli šťastně ženatí, tak jsem došla k rozhodnutí, že nastal čas také pro nás. Nemůžu říct, že jsem ho milovala, ale byli jsme opravdu šťastní, a tak jsme to udělali.

Jaká to chyba.

To jsem si uvědomila později. Potkala jsem jiného muže a okamžitě jsem se do něj zamilovala. Bylo to pro mě těžké období, protože jsem nechtěla podvádět, ale musela jsem. O rok později bylo mé první manželství u konce.

Nebyla jsem smutná, protože jsem věděla, že to nemohlo fungovat a protože jsem měla novou lásku. Druhé manželství mého života přišlo, když jsem měla 27 let. Byla jsem opravdu šťastná a myslela si, že to může trvat navždy. Další chyba.

Byli jsme spolu více než deset let, ale také v tomto období jsem ho několikrát podvedla. Důvod byl jednoduchý, naše sexuální chutě byly úplně odlišné. On si myslel, že sex není tak důležitý, zatímco já ho chtěla častěji.

Není to tak, že bych měla sex s kýmkoliv, potřebuji k tomu muži také něco cítit. Zkusila jsem také různé seznamky, ale tohle není pro mě.

Hodně jsem se ze svých zkušeností poučila, takže nyní vím, že když jsem ve vztahu a napadnou mě podvodné myšlenky, něco není v pořádku.

You think, you are happy in your relationship and nothing can destroy it. Then one day you meet another man. At first, nothing special. Later you try not to think about him. But it’s hopeless and eventually it is a start of the end.

The same situation happened to me. I was in a relationship and after one year we decided to get married. In that time, I was only 23, but all my friends were living their dreams. They had family and looked so satisfied. But for me it was too early.
I enjoyed every moment with my husband, but it wasn’t real love. He was my best friend, but it was not enough. One day I met another man. There was a sparkle between us and in that moment I realized, I have a serious problem.

After one year of happy marriage came the divorce. It was not a surprise, because internally I loved another man. We were dating and after couple of years we also decided to get married.

It was a second chance for me and I was prepared to take it. I tried really hard, the marriage last more than ten years, but in that time I met other men and I cheated again. This time I had the real reason. Our sexual appetite was very different and I couldn’t handle the lack of sex.

Now, after the second divorce, I know that in my relationship is something wrong, when I got cheating thoughts.

Definice

relationship – an emotional or other connection between people
hopeless – having no hope
satisfied – filled with satisfaction
sparkle – a point of light
serious – critical
marriage – a legal union of a man and woman as husband and wife
Internally – of or relating to mental or spiritual nature
couple – two or few
different – not identical or the same
lack – deficiency or absence

Slovíčka

relationship – vztah
hopeless – beznadějný
satisfied – spokojený
sparkle – jiskra
serious – závažný
marriage – manželství
internally – vnitřně
couple – několik, pár
different – odlišný
lack – nedostatek

Překlad

Myslíte si, že jste ve svém vztahu spokojeni a nic vám ho nemůže zničit. Pak jednoho dne potkáte jiného muže. Nejprve nic zvláštního. Později se na něj snažíte nemyslet, ale je to beznadějné a nakonec je to začátek konce.

Stejná situace se stala mně. Byla jsem ve vztahu a po jednom roce jsme se rozhodli se vzít. V tom čase mi bylo pouze 23 let, ale všichni mí kamarádi si žili své sny. Měli rodinu a vypadali tak spokojeně. Ale pro mě to bylo příliš brzo.

S mým manželem jsem si užívala každou chvilku, ale nebyla to opravdová láska. On byl mým nejlepším přítelem, ale to nestačilo. Jednoho dne jsem potkala jiného muže. Přeskočila mezi námi jiskra a v tom momentě jsem si uvědomila, že mám závažný problém.

Po jednom roce spokojeného manželství přišel rozvod. Nebylo to překvapení, protože vnitřně jsem milovala jiného muže. S ním jsme začali chodit a po pár letech jsme se také rozhodli vzít.

Byla to pro mě druhá šance a já byla připravena ji využít. Snažila jsem se opravdu hodně, manželství nám vydrželo déle než 10 let, ale v tom období jsem potkala jiné muže a podváděla jsem znovu. Tentokrát jsem měla opravdový důvod. Naše sexuální chutě byly velmi odlišné a já nezvládala nedostatek sexu.

Teď, po druhém rozvodu, vím, že v mém vztahu je něco špatně, když dostanu podvodné myšlenky.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.